Grundejerforeningen Gammelgab

Grundvandssænkning - handlingsplan

Handlingsplan

Handlingsplan for grundvandssænkningen i Grundejerforeningen Gammelgab

Bestyrelsen har gennem de senere år arbejdet intenst med at få klarlagt, hvad der skal til for at sikre en til enhver tid stabil og funktionsdygtig grundvandssænkning. Det er af vital betydning for vores område, at grundvandsspejlet bliver holdt nogenlunde i ro.

Arbejdet har udmøntet sig i en handlingsplan med rutiner, som bestyrelsen konkluderer, er nødvendige for en velfungerende grundvandssænkning, og som, det er bestyrelsens forpligtelse at sørge for, bliver ført ud i livet:

Pumpen
Pumpen skal renses én gang årligt. Kaj fra Lunde Maskincenter forestår rensning og eftersyn af pumpen. Efter behov vil pumpen blive efterset og renset på fabrikken (Lykkegaard A/S, Ferritslev, Fyn).

Slamsugning
Pumpebrønden og alle sandbrøndene skal suges for sand og slam hvert 2. år. Slamsugningen har vist sig at have stor effekt i forhold til ophobningen af okkerslam i systemet.

Det er vigtigt, at slamsugningen finder sted før rensningen af pumpen. Manuel oprensning af brøndene fravælges. Dette fører for meget sand og okker videre i systemet.

Spuling af hele drænsystemet
Spuling af dræn skal foretages hvert 2. år sammen med slamsugningen.

Oprensning af markgrøft
Markgrøften skal oprenses manuelt én gang årligt i september måned i forbindelse med vores arbejdslørdag. Foreningens medlemmer forestår i samarbejde med ejeren af Pioner Farm oprensningen af markgrøften. Ved samme lejlighed skal banegrøfterne oprenses af foreningens medlemmer.

Løbende opgaver
Jævnligt at tilse pumpen og i den forbindelse tjekke, hvor lang tid en tømning varer. Dette er formandens opgave, hvis ikke andet er aftalt. 

a)  Efter behov tjekke grundvandsstanden i udvalgte vandmålerbrønde. Formandens opgave, hvis ikke andet er aftalt. 

b)  Ugentligt (i regnfulde perioder dagligt) tilse og oprense jernbanegrøfternes /filtreringsriste.

Handlingsplanen er vedtaget af bestyrelsen den 4. september 2010.

Revideret januar 2019 og december 2021.