Grundejerforeningen Gammelgab

Beskæring af levende hegn ved vejrabat

Beskæring af levende hegn i vejrabat

Beskæring af levende hegn

Levende hegn ud mod vej eller sti skal vedligeholdes og begrænses af den enkelte grundejer, så beplantningen ikke generer færdslen på vejen.

På tegningen ovenfor kan du se afstanden fra din grunds beplantning til kørevejen.

Ligeledes må der ifølge Vandløbsloven(VL) §6, stk. 3 ikke plantes så nær rørlagte vandløb eller dræn, at dette medfører fare for indtrængende rødder i rørlægningen.

Hvis det alligevel sker, er det pågældendes pligt at retablere forholdene og til hver en tid sørge for optimal vandføringsevne.

Bemærk venligst:

Den årlige beskæring af rabatter skal være afsluttet senest den 1. marts, det samme gælder fjernelse af grenaffald fra grundene.

Vi skal huske, at vi på grund af brandfare kun må have levende hegn i skel – ikke kvas eller grene.